Lepingutingimused

OSTUTINGIMUSED

Käesolevad tingimused kujutavad endast teie ja Kingitus.ee OÜ vahel sõlmitud juriidilist kokkulepet teenuste ostmiseks.
Meie teenuseid kasutades nõustute sõlmima juriidilise kokkuleppe, seda järgima ja kinnitate, et olete privaatsuspoliitikaga tutvunud. Kui te ei nõustu nende ostutingimuste ja/või privaatsuspoliitikaga, ei saa te teenuseid kasutada.

PÕHIMÕISTED JA ÜLDSÄTTED
Süsteem – e-pood sellesse installeeritud töövahenditega, mis asub aadressil www.kingitus.ee
Vahendaja – Kingitus.ee OÜ, Äriregistrisse kantud asuokohaga Paavli 5a/1, Tallinn 10412, reg. kood 11472156, KMKR number EE101370312
Teie / Klient – klient, füüsiline või juriidiline isik, kes lõppkasutajana ostab Kinkekaarti või füüsiline isik, kes lõppkasutajana tellib Süsteemis Elamusi või kasutab muid Süsteemis pakutavaid teenuseid, olenemata sellest, kas ta tellib Kinkekaarti ja kasutab seda iseseisvalt või õigused Kinkekaardile (nt kingitusena) on saadud Kinkekaarti ostnud isikult.
Kinkekaart – mitmeotsatarbeline kinkekaart (leiate kõik levitatavate kinkekaartide vormid ja nende omadused, sh elamuste valiku ja elamuste vahetamise tingimused SIIT), millele on märgitud kinkekaardi kood, mille aktiveerimisel on Kliendil kinkekaardi kehtivusaja jooksul ja vastavalt kinkekaardil toodud tingimustele õigus nõuda üht kinkekaardil märgitud või Süsteemis pakutavatest Elamustest. Aktiveeritud Kinkekaardi kood on ainuke Kinkekaardil märgitud tingimuste kohaselt valitud elamuse tellimust ja tasumist kinnitav dokument.
Kinkekaardi kood – Kinkekaardile märgitud kood annab õiguse ja võimaluse teha Broneering.
Privaatsuspoliitika – määratleb Teie kogutavate ja töödeldavate isikuandmete eesmärgid, allikad, õiguslikud alused, määrab kindlaks andmesubjektide õigused ja nende rakendamise korra, samuti esitab muud kehtivate õigusaktidega nõutavat teavet, mis on seotud Teie isikuandmete kaitsega.
Teenused – vahendusteenus, mis võimaldab Klientidel osta ja/või kasutada valitud lõppteenuse osutajate poolt pakutavaid teenuseid.
Teenusepakkuja - lõplik teenuse pakkuja, kellega Vahendaja teeb koostööd, levitades ja pakkudes Klientidele ostmiseks Teenusepakkuja pakutavaid teenuseid.
Elamus – Teenusepakkuja pakutav teenus.
Konto – Süsteemis loodud isiklik konto, mis on kaitstud Kliendi nime ja parooliga.
Broneering – Elamuse valimine ja broneerimine Süsteemi broneerimisvahendiga või muul Kinkekaardil märgitud viisil, kasutades Kinkekaardil või Kinkekaartidel märgitud Kinkekaarti koodi/koode.
Tellimus - tegevus, millega Klient teeb Süsteemis esitatud toimingud, et osta Kinkekaart.
Süsteemis kasutatav mõiste "kingitus" ja/või "kingitused" on Kinkekaardi turunduslik vaste.
Ostutingimused kehtivad füüsilistest kauplustest Kinkekaarte ostnud Klientidele niivõrd, kuivõrd need on seotud Kliendile Teenuse osutamisega, broneerides Süsteemis Elamust füüsilistest poodidest ostetud Kinkekaartide alusel.
Vahendaja ise Kinkekaartidel märgitud Elamusi ei paku, ta ainult levitab neid Süsteemis. Kinkekaartidel märgitud Elamusi pakuvad iseseisvalt Süsteemis ja/või Elamuse kirjelduses märgitud Teenusepakkujad.
Vahendaja teeb koostööd ja valib Teenusepakkujaid, jälgib pakutavaid Elamusi, abistab heatahtlikult vaidluste või arusaamatuste lahendamisel, kuid mitte mingil juhul ei võta Vahendaja endale Teenuspakkujate kui Süsteemis levitatavate Elamuste pakkujate kohustusi ja vastutust.
Vahendaja ei otsusta ega määra Teenusepakkujate poolt pakutavate Elamuste hinda, kvaliteeti ega muid tingimusi. Elamuse kvaliteedi tagab konkreetse Teenuse pakkuja.
Üksikute Kinkekaartide ja/või Elamuste pakkumistele võivad kehtida konkreetses pakkumises sätestatud eri- ja lisatingimused ning reeglid, mistõttu tuleb enne Kinkekaardi ostmist hoolikalt tutvuda konkreetse Kinkekaardi pakkumise/Elamuse tingimustega ning tellimus esitada vaid juhul, kui ollakse kõigi tingimustega nõus.
Teenusepakkujad võivad enne Kinkekaardil märgitud Kliendi välja valitud ühe Elamuse osutamist nõuda täiendavate Elamuse osutamise reeglitega seotud lepingute ja/või nõusolekute sõlmimist ega ole sellele vastu. Klient on teadlik, et kui ta keeldub nimetatud lepingute ja/või nõusolekute allkirjastamisest, võivad Teenusepakkujad keelduda Kinkekaardile märgitud Elamuse osutamisest ning sellisel juhul ei tagastata Kinkekaardi eest tasutud raha selle ostnud Kliendile.
Enne Kinkekaardi tellimist peab Klient tutvuma Kinkekaardil toodud Elamuste kirjeldustega ja neile kehtivate nõuetega (sh, kuid mitte ainult, vanusepiirang), millele Klient peab vastama, et kasutada mõnda Kinkekaardil märgitud elamust. Teenusepakkujad võivad keelduda Kliendi valitud Elamuse pakkumisest isikule, kes ei vasta Elamuse osutamise vanuse, tervisliku seisundi või muudele nõuetele. Sel juhul raha, mille eest Kinkekaart osteti, Kliendile ei tagastata.
Teenusepakkuja võib keelduda Kinkekaardil märgitud Elamuse osutamisest, kui sellise Elamuse osutamine kujutaks konkreetsel juhul ohtu Kliendi tervisele, elule või võiks põhjustada muud kahju eriliste asjaolude ilmnemise tõttu (tehnilised rikked, ilmastikutingimused jne). Elamuse osutamise edasilükkamine või elamuse vahetamine teise Elamuse vastu otsustatakse konkreetsel juhul individuaalselt.

Mõned Kinkekaardil märgitud Elamused võivad ohustada tervist ja elu. Kinkekaardi ostmisega kinnitab Klient, et on teadlik kõikidest Süsteemis märgitud ohtudest tervisele ja elule, mis on seotud Kinkekaardil märgitud Elamustega.

Vahendaja tagab, et Kinkekaardil märgitud Elamuse tingimused ja hind jäävad muutumatuks 12 (kaksteist) kuud alates Kinkekaardi ostukuupäevast, välja arvatud juhtudel, kui Kinkekaardil on märgitud lühem Kinkekaardi kehtivusaeg. Pärast määratud perioodi möödumist alates Kinkekaardi ostmise kuupäevast võivad muutuda Kinkekaardil märgitud Elamuse tingimused ja hind (väärtus), mis võivad mõjutada Elamuse saadavust. Vahendaja ei vastuta Elamuse osutamise tingimuste ja hinna (väärtuse) muutumise eest pärast 12 (kaheteistkümne) kuu möödumist alates Kinkekaardi ostmise kuupäevast.

Kui Klient annab Kinkekaardi õigused üle kolmandatele isikutele, muutuvad käesoleva Lepingu tingimused neile siduvaks ning nendest isikutest saavad Kliendid käesolevate Ostutingimuste tähenduses ja ulatuses. Mõned süsteemis kasutatavad Elamuste fotod ei ole selle Elamuse autentsed pildid.
Tehniliste takistuste tõttu või muudel asjaoludel võib Vahendaja Kinkekaartide levitamise, Elamuste broneerimise peatada või lõpetada. Samuti on Vahendajal õigus peatada ja/või lõpetada Kinkekaartide müük ja/või Elamuste broneerimine ja/või osutamine seoses konkreetse Kliendiga, kui Klient rikub Ostureegleid, muid Vahendaja poolt kehtestatud reegleid ja tingimusi või Eesti Vabariigi seadusi ja muid õigusakte.
Süsteemis ja Elamuste broneerimisel võivad esineda lingid teistele veebilehtedele, muule sisule ja ressurssidele. Vahendaja ei kontrolli Teenusepakkujate teisi veebisaite ja/või allikaid. Vahendaja ei vastuta teistele veebisaitidele või allikatele juurdepääsu eest ega toeta ühtegi reklaami, tooteid ega muid materjale, mis on saadaval muudel veebisaitidel või kasutades muid allikaid.

TELLIMUSE ESITAMINE
Kinkekaardi hind (väärtus) on märgitud Süsteemis.
Iga Kinkekaardi hind esitatakse eraldi ja/või koos sellel nimetatud võimalike Elamuste kirjeldustega, kui vastavalt Kinkekaardi vormile kirjeldused esitatakse.
Kinkekaardi ostmisel peab Klient täitma Tellimuse vormi ja tasuma Kinkekaardi hinna (ja lisatasud, kui neid konkreetsel juhul Kliendi valikul rakendatakse, nt saatekulu) järgides Süsteemis toodud juhiseid. Kliendil on õigus valida üks Süsteemis pakutavatest makseviisidest ning tasuda ostetud Kinkekaardi eest enda valitud viisil.
Tellimuse saab esitada pärast Konto loomist ja ilma kontota. 

Arve väljastab lõplik Teenusepakkuja.
Tellimus loetakse esitatuks, kui sooritate Süsteemis nõutud Kinkekaardi tasumiseni viivad sammud ja tasute soovitud Kinkekaarti hinna (väärtuse).
Pärast seda, kui süsteem saab makse kinnituse, saadetakse Teie e-posti aadressile automaatselt teade, mis kinnitab Tellimuse kättesaamist.

KINKEKAARDI KOHALETOIMETAMINE
Kinkekaarti kohaletoimetamise võimalused Kliendi valikul:
füüsilisest poest ise järele tulemine;
kulleriga Tellimuse tegemisel märgitud aadressile. Kohaletoimetamise aeg sõltub sel juhul kullerfirma poolt rakendatavatest eeskirjadest, mille tähtajad esitatakse kulleri valikul;
kohe pärast Lepingu sõlmimist ja maksekinnituse saamist e-posti teel (“e-kingitus”) Kliendi Tellimisankeedis märgitud e-posti aadressile.
Ostetud Kinkekaardile tuleb Kliendil füüsilisesse kauplusesse järele tulla 15 (viieteistkümne) tööpäeva jooksul. Füüsiliste kaupluste aadressid on esitatud Süsteemis Tellimuse esitamise ajal. Kui Klient ei tule Kinkekaardile käesolevas punktis märgitud tähtaja jooksul järele, ei ole Vahendaja kohustatud tagama Kinkekaardi kasutamise võimalust ning raha sellisel juhul ei tagastata.

ÕIGUS TELLIMUSEST JA LEPINGUST TAGANEDA
Teil on õigus taganeda Tellimusest ja sidevahendi kaudu sõlmitud lepingust Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatud tähtaegadel ja korras, teatades sellest 14 päeva jooksul alates Tellimuse esitamise kuupäevast e-posti teel info@kingitus.ee
Kui ostsite Kinkekaardi ja broneerisite Elamuse läbi elektroonilise broneerimissüsteemi või muul viisil (nt: broneerisite Elamuse konkreetseks päevaks, broneerisite SPA protseduuri vms), siis sel juhul loetakse, et olete hakanud ostetud Elamust kasutama. Pärast nimetatud broneeringu tegemist (või hakates muul viisil Elamust kasutama) ei ole õigus taganeda sidevahendi kaudu esitatud Tellimusest ja sõlmitud lepingust.

RAHA (KINKEKAARDI VÄÄRTUS) TAGASTAMISE JA ELAMUSE ÜMBERVAHETAMISE KORD
Kinkekaarti eest makstud raha saab tagastada või (Teie valikul) Elamuse teise Elamuse vastu vahetada, kui:
Elamus tühistatakse;
Teenusepakkuja keeldub põhjendamatult Elamust pakkumast;
Teenusepakkuja muudab Elmuse olulisi tingimusi ilma Ostutingimustes sätestatud põhjuseta;
Kui te ei hakka Elamust kasutama, olete taganenud sidevahendi kaudu esitatud Tellimusest ja lepingust vastavalt käesolevates reeglites ja Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatud korrale ja tingimustele.
Elamuse tagastamise või ümbervahetamise küsimustes tuleb pöörduda Vahendaja, mitte Teenusepakkuja poole. Märgime, et kõigil juhtudel, kui ostetud Elamust kasutatakse Kinkekaarti järgi või Elamus reserveeritakse Kinkekaarti abil, ei ole selle tühistamine või vahetamine mõne muu Elamuse vastu võimalik.
Kinkekaardil märgitud Elamuse võib valida või vahetada mõne muu Elamuse vastu enne Elamuse broneerimise hetke või Kinkekaardil märgitud tingimustel ja korras, kui selliseid tingimusi ja protseduure on Kinkekaartis eraldi käsitletud.
Kinkekaardil märgitud Elamusi saab Kinkekaardil märgitud tingimusi järgides vahetada Kinkekaardil märgitud või Süsteemis pakutava muu Elamuse vastu. Enne Elamuse vahetamist tutvuge üksikasjalikult Kinkekaardil toodud vahetustingimuste ja eranditega oma olemasoleval Kinkekaardil ja siin.
Juhul, kui Klient soovib Süsteemis tellida Elamust, mis on tema käsutuses oleva Kinkekaarti või Kinkekaartide väärtusest suurema väärtusega ja määratud väärtusest ei piisa soovitud Kinkekaarti Elamuse tellimiseks, on tal õigus tasuda puudujääv osa hinnast sularahas.
Juhul, kui Klient soovib süsteemis tellida Elamust, mille väärtus on tema olemasoleva Kinkekaarti väärtusest madalam, siis valitud Elamuse tellimisel, mille väärtus on Kinkekaarti väärtusest madalam, ei tagastata Kliendile väärtuste erinevust ega/või ei hüvitata seda muul viisil.

KINKEKAARDI KEHTIVUSAEG JA KASUTUSTINGIMUSED
Kinkekaart kehtib Kinkekaardil märgitud perioodil.
Kinkekaart, mis kinnitab, et Elamust saab pakkuda ainult teatud aastaajal või ainult teatud kliimatingimustes (st hooajaline Elamus), kehtib niikaua, kui kestab nimetatud aastaaeg või nimetatud kliimatingimused, kuid mitte kauem kui Kinkekaardil märgitud ajavahemik. Kinkekaarti abil broneeritud Elamuse kehtivusaeg määratakse selle konkreetse Kinkekaarti kehtivusaja alusel. Meelelahutuse, mille broneerimiseks kasutati mitte ühte, aga mitu Kinkekaarti, kehtivusaeg määratakse lühima kehtiva Kinkekaarti järgi. Kinkekaardil märgitud tähtaega ei saa pikendada ja/või uuendada; Kui klient ei kasuta Kinkekaarti sellel märgitud kehtivusaja jooksul, siis raha kasutamata Kinkekaarti väärtuse eest ei tagastata.
Elamuse broneeringut peab Klient igal juhul taotlema enne mõistlikku ajaperioodi, mis peab olema vähemalt 30 (kolmkümmend) päeva enne Kinkekaarti kehtivusaja lõppu ja/või hooajalise Elamuse tingimuste kirjelduses toodud viimast Elamuse osutamise päeva.

ELAMUSTE BRONEERIMINE
Elamuse broneerimine toimub Teenusepakkujaga telefoni või e-posti, mis on märgitud valitud Elamuse kirjelduses, teel ühendust võttes või kasutades Süsteemi broneerimisvahendil (https://www.kingitus.ee/lisainfo/) antud juhiseid ja linke. Broneerimine on võimalik alles peale Kinkekaarti tellimist ja selle eest tasumist.
Juhul, kui Teenusepakkujal ei ole võimalust osutada Kliendile Elamust tema soovitud ajal (nt kõik Elamusajad on reserveeritud), peab Teenusepakkuja Kliendile pakkuma kõiki võimalikke alternatiive. See ei garanteeri, et Teenusepakkujal on võimalik osutada Elamust Teie soovitud päeval või et Teenusepakkujal on võimalik pakkuda võimalikke alternatiive. Klient võtab sellised riskid enda peale.
Kui kasutate oma Broneeringu täitmiseks Süsteemi broneerimisvahendit, siis teie isikuandmed, s.t. eesnimi, perekonnanimi, e-posti aadress, telefoninumber, Kinkekaarti andmed edastatakse Teenindajale, kes vajab juurdepääsu eelnimetatud andmetele, et tagada Elamuse nõuetekohane osutamine ja Teie Broneeringu täitmine.
Kahtluste vältimiseks toonitame ja rõhutame, et Broneering on tagasivõtmatu. Pärast broneeringu tegemist (nii Süsteemis oleva broneerimisvahendiga kui ka muul viisil) loetakse, et olete Kinkekaarti kasutama asunud ja Elamuse valinud ning Teil ei ole võimalik tehtud Tellimust ja sõlmitud lepingut tühistada Kinkekaarti või Kinkekaardil märgitud Elamuse vahetamiseks jne.
Enne Elamuse broneerimist soovitame tutvuda Teenusepakkuja poolt osutatavate teenuste reeglite ja privaatsuspoliitikaga, teenuse osutamise ja muude Teenusepakkuja eeskirjadega, mille leiate Teenusepakkuja kodulehelt või võite saada Teenusepakkujaga otse ühendust võttes. Juhul, kui olete ostnud Kinkekaarti ja/või teinud Broneeringu, eeldatakse, et olete sellega kinnitanud, et olete Teenusepakkuja eelnimetatud reeglite ja privaatsuspoliitikaga tutvunud ja nendega nõustunud.

GARANTIID
Kuna Vahendaja osutab ainult vahendusteenuseid ega määra kindlaks Teenusepakkujate osutatavate Elamuste tingimusi, Elamuste pakkumise aega ega muid selliseid Elamusi kirjeldavaid omadusi, ei vastuta Vahendaja selliste Elamuste kvaliteedi, nende sisu, turvalisuse eest ega anna selliste Elamuste kohta mingeid garantiisid, kuid vastavalt käesolevates Ostutingimustes sätestatule võib Vahendaja olla vahendajaks Teenusepakkuja ja Kliendi vahel Elamuse osutamise osas tekkinud vaidluse või lahkarvamuse lahendamisel.
Vahendaja ei vastuta Klientidele Kinkekaarti ostmisel või Elamuse broneerimisel tekkinud häirete ja/või kahjude eest, mis ei ole tekkinud Vahendaja süül.

KLIENDI MUUD ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
Kliendil on õigus nõuda Ostureeglites sätestatud Vahendaja kohustuste nõuetekohast täitmist.
Klient peab:
esitama Tellimuse esitamisel kõik Vahendaja poolt nõutud andmed;
kolmandatele isikutele oma õiguste üleandmisel Kinkekaardile tagama ja garanteerima, et isik, kellele need õigused üle antakse, on tutvunud käesolevate ostutingimustega ja neid nõuetekohaselt järgib;
käituma ausalt ja mõistlikult, järgima Ostutingimusi.

VAHENDAJA MUUD ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
Vahendajal on õigus:
keelduda Tellimuse kinnitamisest ja Kliendiga lepingu sõlmimisest, kui Tellimuse esitamisel on esitatud valed, ebatäpsed, eksitavad andmed või ei ole esitatud kõiki nõutud andmeid.
Vahendaja ei garanteeri Kinkekaardil märgitud Elamuse kättesaadavust Kliendi poolt soovitud konkreetsel päeval.

VAIDLUSTE LAHENDAMINE
Püüame kõik vaidlused lahendada heatahtlike läbirääkimiste ja kompromisside teel, kuid kui vaidlust ei õnnestu lahendada rahumeelselt, saate süsteemist ostetud Kinkekaarti, Teenusepakkuja Elamust puudutava taotluse/kaebuse esitada Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile info@ttja.ee, Endla 10A, 10122 Tallinn ( https://ttja.ee/avalduse-esitamine) või täita taotlusvorm Elektroonilise tarbijavaidluste lahendamise platvormil http://ec.europa.eu/odr /. Tarbijate ja Ettevõtte vahelisi vaidlusi saab lahendada ka kohtumenetluse teel ning hagi tarbijalepingute osas esitada tarbija elukoha alusel. Vaidluste lahendamisele, samuti käesolevatele Ostureeglitele ja nende tõlgendamisele kohalduvad Eesti Vabariigi seadused.
Pooled kohustuvad kõik kirjad, teated ja muud dokumendid saatma üksteisele e-posti teel või esitama need kirjalikult, kui see on vajalik Lepingus sätestatud juhtudel. Kliendi andmed esitatakse Tellimuse vormis, Vahendaja andmed on järgmised:

Kingitus.ee OÜ

Aadress: Paavli 5a/1, Tallinn 10412

Ettevõtte reg. kood: 11472156

KMKR number: EE101370312

Tel. +372 6 559 165

E-post: info@kingitus.ee

Arvelduskonto: Swedbank EE512200221040343179