Menüü

Broneerimise tingimused

Tingimused ja kord

Käesoleva lepingu (edaspidi leping) pooled on OÜ Kingitus.ee kui elektroonilise kauplemissüsteemi „Kingitus.ee“ haldur (edaspidi vahendaja) ühelt poolt ning elektroonilises kauplemissüsteemis „Kingitus.ee“ registreerunud ja kingisertifikaate ostev füüsiline või juriidiline isik (edaspidi ostja) teiselt poolt.

1. LEPINGU ESE
1.1. Leping sätestab vahendaja ja ostja (edaspidi pooled) vahelised suhted, mis on seotud teenuste tellimisega elektroonilises kauplemissüsteemis „Kingitus.ee“ (edaspidi teenused), nende eest tasumise ning teenuste tellimist ja nende eest tasumist kinnitava kingisertifikaadi esitamisega Eesti vabariigi territooriumi piires.

1.1.2 Kinkekaart kehtib 3 (kolm) aastat alates selle väljastamise päevast. Juhul kui tegemist on aastaajast ja/või ilmastikutingimustest sõltuva hooajalise kinkekaardiga, saab vastavat kinkekaarti kasutada vaid sobival hooajal ja/või sobivate ilmastikutingimuste korral. Kui kinkekaarti ei ole kasutatud selle kehtivusperioodil, siis selle kasutusõigus lõpeb.

1.2. Käesoleva lepinguga kohustub vahendaja korraldama ostjale või ostja määratud isikule ostja poolt ostetud kingisertifikaadis määratud teenuste osutamise, ostja aga kohustub vahendajale nende teenuste eest tasuma.

1.2.3 Juhul, kui klient soovib kinkekaarti kasutada 12 kuu möödudes kinkekaardi ostmisest ning teenuse hind on selleks ajaks tõusnud, saab klient kinkekaardi hinna ja teenuse uue hinna vahe kinni maksta või valida mõne muu elamuse, mille hind on samaväärne kui kinkekaardi hind selle soetamise hetkel, 3 aasta jooksul alates kinkekaardi ostmisest. Kui Teenuse hind ei ole 36 jooksul alates selle väljastamise päevast tõusnud, saab kinkekaarti tavapäraselt kasutada.

1.3. Kingisertifikaat (edaspidi sertifikaat) on tšekk, mille alusel on ostjal või tema määratud isikul õigus sertifikaadi kehtivusajal nõuda sertifikaadis määratud teenuste osutamist.

1.4. Vahendaja kinnitab, et kõik käesoleva lepingu järgselt müüdavad teenused osutab kolmas isik, kes osutab elektroonilises kauplemissüsteemis „Kingitus.ee“ näidatud teenused iseseisvalt, järgides Eesti vabariigis kehtivaid õigusakte.

1.5. Teenuste olemusest sõltuvalt on teenuseid osutavatel kolmandatel isikutel õigus nõuda sertifikaadis näidatud isikult täiendavate lepingute või teenuse¬osutamis¬tingimustega nõusolekute allakirjutamist. Täiendavate lepingute või teenuse¬osutamis¬tingimustega nõusolekute alla kirjutamata jätmisel võivad teenused kindlaksmääratud juhtudel osutamata jääda.

1.6. Ostja kinnitab, et on tutvunud elektroonilises kauplemissüsteemis „Kingitus.ee“ tema ostetavate teenuste kirjelduste ja nõudmistega (vanusepiir jms) (edaspidi teenuste kirjeldused), millele teenuse kasutaja peab vastama.

1.7. Mõni käesoleva lepinguga tellitav teenus võib tervisehäiretega isikute tervisele ja elule ohtlik olla. Teenuste tellimisel kinnitab ostja, et on teadlik kõikidest nendest elektroonilises kauplemissüsteemis „Kingitus.ee“ osutatud ohtudest tervisele ja elule, mis on seotud tema ostetavate teenustega, mida hakkab kasutama ostja või tema määratud isik.

2. TEENUSTE TELLIMISE KORD
2.1. Teenused tellitakse elektroonilises kauplemissüsteemis „Kingitus.ee“ aadressil https://www.kingitus.ee.
2.2. Teenuste tellimisel täidab ostja tellimusankeedi (edaspidi tellimusankeet) ning tasub valitud panga elektroonilist maksesüsteemi kasutades teenuste eest.
2.3. Ostjat teavitatakse tellitud teenustest tellimusankeedil märgitud elektronpostiaadressil. Ostjale või tema määratud isikule saadetakse ostja märgitud elektronpostiaadressil või postiaadressil tellitud teenuste kasutamisõiguse tagav sertifikaat.
2.5. Tellitud teenuseid võib kasutada üksnes sertifikaadi valdaja.

3. LEPINGU JÕUSTUMINE
3.1. Leping jõustub hetkel, mil ostja klõpsab nuppu „MA NÕUSTUN LEPINGU TINGIMUSTEGA“.

4. SERTIFIKAADI KOHALETOIMETAMINE
4.1. Sertifikaat toimetatakse kohale postisaadetisena ostja tellimusankeedis märgitud aadressil, kullerpostiga 1–3 (ühe kuni kolme) tööpäeva jooksul ostja tellimusankeedis märgitud aadressil, saadetakse ostja soovil elektroonilisel kujul ostja tellimusankeedis märgitud elektronpostiaadressil 1 (ühe) tööpäeva jooksul või ostja võib selle kätte saada vahendaja büroos.

5. SERTIFIKAADI KASUTAMINE JA KEHTIVUS
5.1. Sertifikaat kehtib 3 (kolm) aastat alates selle väljastamise päevast. Aastaaegadest ja ilmastikutingimustest sõltuvate hooajaliste teenuste (edaspidi hooajalised teenused) sertifikaat kehtib sama kaua kui hooaeg. Hooaja pikkus on märgitud sertifikaadil. Kui sertifikaati ei kasutatud selle kehtivusperioodil, loetakse teenus osutatuks.
5.2. Sertifikaadil märgitud teenuse osutamise kuupäeva ja kellaaja osas peab sertifikaadi valdaja ühendust võtma sertifikaadil märgitud telefoninumbril, elektronpostiaadressil, teatama sertifikaadi numbri ja kehtivusaja, broneerima teenuse, saama vahendajalt broneeringu kinnituse ja lisainfo ning tulema kokkulepitud ajal määratud kohta.
5.3. Sertifikaati ei vahetata raha vastu. Kasutamata sertifikaadi eest raha ei tagastata.

6. TEENUSTE HIND JA TASUMISE KORD
6.1. Ostja ostetavate teenuste hind on antud elektroonilises kauplemissüsteemis „Kingitus.ee“. Iga teenuse hind on antud eraldi koos teenuse kirjeldusega. Märgitud hind sisaldab käibemaksu.
6.2. Ostja tasub vahendajale teenuste eest teenuste tellimisel.
6.3. Kui ostja soovib teenuste ostmisel saada arvet, saadetakse arve ostjale koos sertifikaadiga elektronposti teel või kirjana. Kui sertifikaat saadetakse ostja määratud isikule, saadetakse arve ostjale elektronposti teel.

7. POOLTE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
7.1. Ostjal on õigus:
7.1.1. öelda käesolevast lepingust lahti, teavitades sellest kirjalikult vahendajat seitsme tööpäeva jooksul alates lepingu sõlmimise päevast;
7.1.2. nõuda tellitud teenuste õigeaegset ja vastavat osutamist, välja arvatud käesolevas lepingus sätestatud juhud.

7.2. Ostja kohustub:
7.2.1. tagastama vahendajale käesoleva lepingu punktis 7.1.1. ettenähtud korras lepingust lahtiütlemisel oma kuludega viieteist päeva jooksul sertifikaadi;
7.2.2. esitama teenuste tellimisel kõik vahendaja nõutavad andmed.

7.3. Vahendajal on õigus:
7.3.1. keelduda teenuste osutamisest, kui ostja on teenuste tellimise hetkel või hiljem esitanud valed, ebatäpsed, eksitavad andmed või ei ole esitanud kõiki nõutavaid andmeid.

7.4. Vahendaja kohustub:
7.4.1. tühistama teate saamise järel punktis 7.1.1. ettenähtud korras lepingust lahtiütlemise kohta viieteist päeva jooksul sertifikaadi kehtivuse ja tagastama ostjale sertifikaadi eest tasutud summa. Kohaletoimetamise eest tasutud postimakse ei tagastata.
7.4.2. tagama sertifikaadis märgitud teenuste osutamise 30 (kolmekümne) päeva jooksul alates sertifikaadi valdaja pöördumisest vahendaja viidatud teenuste osutaja poole teenuste osutamise päeva suhtes;
7.4.3. pidama kinni lepingu peatükis 10 sätestatud konfidentsiaalse info kaitse nõuetest.

8. ANDMEESITUSREEGLID
8.1. Ostja kohustub tellimusankeedi täitmisel esitama põhjalikud ja õiged andmed. Kui ostja on teenuste tellimise hetkel või hiljem esitanud valed, ebatäpsed, eksitavad andmed või ei ole esitanud kõiki nõutavaid andmeid, ei vastuta vahendaja käesoleva lepingu õigeaegse ja sobiva täitmise eest.
8.2. Ostja annab vahendajale õiguse kasutada esitatud andmeid tasuta niivõrd, kuivõrd see on vajalik lepingu täitmiseks. See õigus kehtib sertifikaadis märgitud teenuste osutamise või sertifikaadi kehtivusaja lõpuni.
8.3. Ostja nõusolekul on vahendajal õigus kasutada ostja esitatud andmeid elektroonilise kauplemissüsteemi „Kingitus.ee“ uudislehes, uudistes, kampaaniates ja muu ostjale suunatud teabe edastamiseks.

9. POOLTE VASTUTUS
9.1. Oma kohustuste täitmata jätmise või ebasobiva täitmise eest vastutavad pooled Eestu vabariigi seaduses ettenähtud korras.
9.2. Ostja vastutab esitatavate andmete õigsuse eest.
9.3. Vahendaja ei võta vastutust ning raha teenuste eest ei tagastata, kui teenuste osutamine ei ole kokkulepitud päeval halbade ilmastikutingimuste tõttu võimalik. Sellisel juhul peab vahendaja ostja või sertifikaadi valdajaga kokku leppima teise, mõlemale poolele sobiva päeva teenuste osutamiseks.
9.4. Vahendaja ei vastuta käesoleva lepingu õigeaegse ja sobiva täitmise eest, kui ostja on teenuste tellimise hetkel või hiljem esitanud valed, ebatäpsed, eksitavad andmed või ei ole esitanud kõiki nõutavaid andmeid. Sellisel juhul langeb vastutus esitatud andmete põhjalikkuse ja õigsuse eest ostjale.
9.5. Vahendaja ei vastuta sertifikaadi valdaja tervisekahjustuste, vara kahjustumise või hävinemise eest teenuste osutamise ajal, kui see on toimunud teenuseid osutava kolmanda isiku süül.

10. KONFIDENTSIAALSUS
10.1. Vahendaja kohustub ostja tellimusankeedis esitatud andmeid saladuses hoidma ja mitte avaldama neid kolmandatele isikutele (välja arvatud teenuseid osutavatele kolmandatele isikutele, kui see on teenuste õigeaegse ja sobiva osutamise tagamiseks vajalik).
10.2. Lepingu punktis 10.1. sätestatud kohustus ei kehti, kui ostja andmete avalikustamine on kohustuslik Eesti vabariigi õigusaktides ettenähtud juhtudel.

11. MUUD TINGIMUSED
11.1. Pooled kohustuvad kõik kirjad, teated ja muud dokumendid teineteisele saatma elektronposti teel või esitama kirjalikult, kui see on nõutav lepingus sätestatud juhtudel. Ostja rekvisiidid esitatakse tellimusankeedis, vahendaja rekvisiidid on järgmised:
OÜ Kingitus.ee
Aadress: Pärnu mnt 19, Tallinn 10141, Eesti
Rg-kood: 11472156,
Käibemaksukohustuslasena rg-nr: -,
Telefon: +372 6 559 165,,
E-post: info@kingitus.ee,
Arveldusarve Swedbank: EE512200221040343179
SEB: EE571010220081983013

11.2. Pooled kohustuvad kõik lepingu täitmisest tulenevad erimeelsused lahendama kokkuleppe teel.
11.3. Kui lepingu täitmisest tulenevaid vaidlusi või erimeelsusi ei lahendata kokkuleppe teel, lahendatakse need kohtus Eesti vabariigi õigusaktides ettenähtud korras.

Välja antud 13.07.2020.

Lehekülg kasutab küpsiseid, et pakkuda Teile parimat kogemust meie lehel. Rohkem infot küpsiste kohta